Rådgivning

ASR Accounting sikter mot å være en totalleverandør av økonomitjenester for små og mellomstore norske bedrifter. Vi fokuserer på rådgivningstjenester som er tett knyttet opp til vår kjernekompetanse: regnskap og økonomistyring.

Økonomistyring

Økonomistyring handler om å utarbeide, bruke og kommunisere relevant informasjon til beslutningstakere. Det ligger svært mye verdifull informasjon gjemt bak månedlige regnskapstall hvis man har de riktige virkemidlene til å hente de ut. Vårt mål er å utruste din bedrift med nødvendig kompetanse og verktøy til å fatte effektive og bedre beslutninger.

Timepris: 815,- eks mva

 

Økonomistyring i korte trekk

Budsjettering

Et budsjett er en økonomisk handlingsplan som viser hvilke inntekter og kostnader virksomheten forventer i en planlagt periode frem i tid. Det vanligste er å utarbeide budsjetter på høsten for det kommende året, men i prinsippet kan man budsjettere i akkurat det omfanget man selv ønsker.

Det er viktig for oss at budsjettprosessen ikke skal stjele for mye tid fra verdiskapende arbeid og vi har derfor utarbeidet omfattende budsjettmaler som raskt kan tilpasses din bedrift. Budsjettene blir integrert i regnskapsrapportene du mottar hver månedsslutt og gjør det enklere for deg å kontrollere avvik.

Budsjetter skal i hovedsak dekke to formål:

Det skal fungere som et planleggingsverktøy for gjennomføringen og som et kontrollverktøy under og i etterkant av gjennomføringen.

 Vi kan bistå med følgende:

 • Resultat og balansebudsjett
 • Salgsbudsjetter
 • Lager- og produksjonsbudsjetter
 • Materialbudsjetter (innkjøp, kostnad og lager)
 • Personal-  og lønnsbudsjetter
 • Inevsteringsbudsjetter
 • Detaljerte budsjettmaler
 • Full integrasjon i regnskapsrapporter
 • Avviksanalyse
Likviditet

Dårlig likviditet kan være kilden til mye hodebry. Ofte kan en bedrift med gode økonomiske resultater likevel oppleve å ikke ha penger til å håndtere gjeld eller lønninger. Våre rådgivere har lang erfaring med økonomistyring fra både store og små selskaper. Overordnet likviditetsstyring handler om å isolere de største utfordringene og ta raske grep.

I første omgang må man sikre  at eksisterende kunder betaler til rett tid. Her kan det være nødvendig å redusere antall forfallsdager på fremtidige fakturaer eller be om akontobeløp ved kontraktsinngåelse. Et likviditetsbudsjett for kommende periode (gjerne ett år frem i tid) vil være nødvendig for å få oversikt over potensielle fallgruver. Budsjettet vil avdekke når de store utbetalingene inntreffer og gi deg muligheten til å planlegge i forkant. Kontinuerlig oppfølging med regnskapsfører er nøkkelen til suksess under denne perioden.

 Vi kan bistå med følgende:

 • Gjennomgang av innkrevingsrutiner
 • Analysere kostnadsbildet og likviditetsgrad
 • Utarbeide likviditetsbudsjett
 • Forhandle med leverandører (kredittid og nedbetalingsplan)
 • Optimalisere lagernivå og omløpshastighet
Kalkyler

En kalkyle er en tallmessig oppstilling som måler inntekter og kostnader for produkter, prosjekter eller tjenesteleveranser. Slike kalkyler lages gjerne før, under og etter ordren eller tjenesten er levert. Innen økonomistyring benyttes kalkyler først og fremst til beholdningsvurderinger, kostnadsbasert prissetting og lønnsomhetsvurderinger. Vi hjelper deg med å velge hvilken kalkyle som passer best for din bedrift. Våre kalkylemaler er ypperlige utgangspunkt som kan tilpasses din virksomhet.

En forkalkyle baserer seg på bedriftens beste estimater av fremtidige kostnader. I ettertid er det både nyttig og interessant å undersøke om forkalkylene stemte med det som faktisk skjedde. Etterkalkyler baserer seg altså på de virkelige kostnadene. Jo større prosjekter, desto viktigere er det å gjennomføre etterkalkyler. I store prosjekter kan det også være hensiktsmessig å ha løpende avregning av kalkylen etter hvert som kostnadene påløper i prosjektet.

 Vi kan bistå med følgende:

 • Detaljerte kalkylemaler tilpasset din bedrift
 • Før, under og etterkalkyler
 • Løpende avregning av kalkyler
 • Beholdningsvurderinger og prissetting
 • Lønnsomhetsvurderinger
Prosjektregnskap

Fordeling av inntekter og kostnader til prosjekter krever ressurser, men gjort riktig vil det øke kostnadsbevisstheten i selskapet og motivere de ansatte til å redusere kostnader og foreta bedre beslutninger. Regnskapsrapportering på prosjekt kommuniserer mer detaljert informasjon tilbake til ledelsen og fostrer ansvarsfølelse nedover i organisasjonen gjennom en tettere kobling mellom verdiskapning og kostnadene knyttet til denne.

For å fordele kostnader er det viktig med gode fordelingsnøkler som tar hensyn til faste og variable kostnader. Våre systemer er rustet for dynamiske fordelingsnøkler som kan oppdateres løpende ettersom prosjektet gjennomføres.

 Vi kan bistå med følgende:

 • Prosjektrapporter integrert i månedlig rapportering
 • Utarbeidelse av fordelingsnøkler
 • Prosjektbudsjetter
 • Avviksanalyse
Avdelingsregnskap

Fordeling av inntekter og kostnader til avdelinger krever ressurser, men gjort riktig vil det øke kostnadsbevisstheten i selskapet og motivere de ansatte til å redusere kostnader og foreta bedre beslutninger. Regnskapsrapportering på avdeling kommuniserer mer detaljert informasjon tilbake til ledelsen og fostrer ansvarsfølelse nedover i organisasjonen gjennom en tettere kobling mellom verdiskapning og kostnadene knyttet til denne.

For å fordele kostnader er det viktig med gode fordelingsnøkler som tar hensyn til faste og variable kostnader. Våre systemer er rustet for dynamiske fordelingsnøkler som kan oppdateres løpende gjennom året, slik at ingen avdelinger vil føle seg urettferdig belastet over lengre tid.

 Vi kan bistå med følgende:

 • Avdelingsrapporter integrert i månedlig rapportering
 • Utarbeidelse av fordelingsnøkler
 • Avdelingsbudsjetter
 • Avviksanalyse

Selskapsrett

Vi tilbyr prisgunstig rådgivning ved de fleste typer selskapsrettslige problemstillinger. Som regnskapsbyrå for et stort antall kunder er vi ofte involvert når selskaper kjøpes og selges, slår seg sammen eller skiller lag. Vi bistår våre kunder ved å sikre at formelle og materielle lovkrav overholdes, innsendinger til offentlige registre skjer i tide og utarbeidelse av nødvendig dokumentasjon.

Timepris: 1250,- eks mva

 

Selskapsrett i korte trekk

Utbytter

Et utbytte deles normalt ut i form av kontanter eller aksjer fra aksjeselskapet til selskapets aksjonærer. Det er den vanligste måten for en eier å få ut verdier fra selskapet sitt.

Aksjeloven setter strenge materielle og formelle rammer for overføringer av økonomiske verdier fra selskap til aksjonær. Selskapet kan for eksempel kun dele ut utbytte i den utstrekning det etter utdelingen fortsatt har en forsvarlig egenkapital og likviditet. Et lovlig utbytte fordeles etter eierforholdet mellom aksjonærene, hvis ikke annet fremkommer av vedtektene.

 Vi kan bistå med følgende:

 • Beregning av maksimal utbytteramme etter aksjeloven § 8-1
 • Sikre at utbytte er lovlig etter aksjelovens regler
 • Lovpålagte dokumenter til behandling i styret og generalforsamling
 • Tilleggsutbytter og ekstraordinære utbytter
Konsernbidrag

Et konsernbidrag er en overføring av penger, eiendeler eller immaterielle objekter mellom konsernselskaper hjemmehørende i Norge.

Den vanligste formen for konsernbidrag er at et selskap innen konsernet med skattepliktig overskudd overfører dette til et annet selskap innen konsernet som går med underskudd. På den måten reduseres konsernets totale skattebelastning som helhet. Det er ikke et krav om at bidraget må overføres straks og det er tilstrekkelig at ytende selskap påtar seg en ubetinget fremtidig forpliktelse.

 Vi kan bistå med følgende:

 • Kontrollere at vilkår for å yte eller motta konsernbidrag er oppfylt
 • Sikre at konsernbidraget er lovlig etter aksjelovens regler
 • Lovpålagte dokumenter til behandling i styret og generalforsamling
 • Innsending av skattemelding og RF-1206
Kapitalnedsettelse og forhøyelse

Første steg er at styret må utarbeide et forslag til generalforsamlingen om at aksjekapitalen skal settes ned og forberede nødvendige vedtektsendringer. Av aksjeloven fremgår det at forslaget fra styret skal angi nedsettelsesbeløpet, hva beløpet skal brukes til og hvordan dette beløpet skal anvendes (tre formålene over).

Vi sender så en melding til Foretaksregisteret (innen to måneder) med protokoll fra generalforsamlingen som inneholder vedtak om nedsettelsen og oppdaterte vedtekter.

For å beskytte kreditorene til selskapet kunngjøres beslutningen av Foretaksregisteret. Dette er kjent som et «kreditorvarsel» og gir kreditorene 6 uker fra siste kunngjøring til å gjøre en innsigelse mot kapitalnedsettelsen.

Utgangspunktet for beregning av nedsettelsesbeløpet er balansen for selskapets sist godkjente årsregnskap, hensyntatt etterfølgende kapitalendringer. Hvis balansen for siste regnskapsår ikke er fastsatt kan beregningen skje på grunnlag av en mellombalanse som ikke er eldre enn seks måneder.

Generalforsamlingen fatter så en beslutning med utgangspunkt i styrets forslag.

Når kreditorfristen på 6 uker har gått ut og ingen innsigelser er mottatt må vi melde gjennomføringen til Foretaksregisteret (innen ett år etter beslutning i generalforsamling).

Som vedlegg til meldingen (protokoll fra generalforsamling) skal det nå også legges ved en erklæring fra styret om at forholdet til kreditorene er avklart. Samtidig må aksjeeierbok oppdateres med ny aksjefordeling.

Dersom hele nedsettelsesbeløpet skal anvendes til dekning av tap, trer kapitalnedsettelsen i kraft ved registreringen beskrevet i første steg. Man trenger dermed ikke å sende ut kreditorvarsel.

 

Fusjoner og fisjoner

Informasjon kommer

 

Kjøp av egne aksjer

Informasjon kommer

 

Omdanninger

Informasjon kommer

 

Merverdiavgift

Produksjon av regnskap og behandling av merverdiavgift er ofte to sider av samme sak. Dette har vært vår kjernevirksomhet i mange år og over tid har vi opparbeidet solid kompetanse på avgiftsbehandling og merverdiavgiftsloven.

Timepris: 815,- eks mva

 

Merverdiavgift i korte trekk

Avgiftsplikt og fradrag

Den viktigste plikten for en næringsdrivende er å beregne og innbetale utgående merverdiavgift ved salg. Avgiftsplikt utløses ved omsetning av varer og tjenester som ikke er unntatt eller fritatt fra merverdiavgiftsloven. Alle næringsdrivende er avgifts- og registreringspliktige i Merverdiavgiftsregisteret hvis de har en årlig omsetning over kr 50.000. Det er flere tilfeller som kan komplisere avgiftsbehandlingen ved sammensatte ytelser, f.eks hvis man skal fakturere for utlegg gjort i kjøpers navn i tillegg til honorar. Da skal det beregnes mva på honoraret, men ikke på utlegget. Merverdiavgiftsloven har også en såkalt «smitteregel» som sier at alle kostnader ved oppfyllelse av en avtale skal inngå i avgiftsgrunnlaget. Dette betyr at en flyreise (persontransport med 12% mva) til et kundemøte for en advokat skal faktureres videre til kunden med 25% mva (ikke 12%), siden det regnes som en del av tjenesteleveransen. 

Den viktigste rettigheten til selskapet gjelder retten til å trekke fra og eventuelt få utbetalt inngående merverdiavgift. Det objektive vilkåret for fradragsrett er at anskaffelsen gjelder til bruk i avgiftspliktig virksomhet. Det betyr at dersom virksomheten er unntatt avgiftsplikt (ingen utgående mva) har man heller ikke rett til fradrag for inngående mva. Hvis selskapet driver kombinert virksomhet (både avgiftspliktig og unntatt virksomhet) skal det fradragsføres i den prosentandel som tilhører avgiftspliktig virksomhet. Det finnes også avskjæringer i fradragsretten (ting du ikke får lov til å fradragsføre), som f.eks hvis selskapet drar på restaurant, kjøper kunst til kontoret eller tar med en kunde på byen.

Selskapets skyldige merverdiavgift til staten blir dermed et nettobeløp mellom utgående og inngående merverdiavgift. Som autorisert regnskapsbyrå underlagt Finanstilsynets oversyn er vi svært nøye med korrekt avgiftsbehandling av både inntekter og kostnader. Vi holder kontinuerlig interne kurs for å oppdatere våre ansatte på nye satser og regler innenfor merverdiavgift.

 Vi kan bistå med følgende:

 • Korrekt avgiftsbehandling ved fakturering av sammensatte ytelser
 • Vurdere om det foreligger fradragsrett
 • Avgiftsbehandling ved fjernleverbare tjenester
 • Korrekt fradragsføring ved fellesanskaffelser
 • Gjennomgå rutiner for dokumentasjon iht. mval. § 15-10 og bokføringsforskriften 
Fast eiendom

Fast eiendom er etter merverdiavgiftsloven definert som en vare. Omsetning av alle varer er i utgangspunktet avgiftspliktig. Det er imidlertidig som hovedregel gjort unntak for omsetning og utleie av fast eiendom i mval. § 3-11 første ledd. Det betyr at utleier ikke skal fakturere leietakere med mva eller fradragsføre inngående mva for kostnader. Utleiere kan likevel frivillig registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret og oppnå fradragsrett for den del av bygget som leies ut til avgiftspliktige leietakere. De fleste utleiere er frivillig registrert og skal da fakturere med mva til avgiftspliktige leietakere.

Det er mange kompliserte problemstillinger som kan oppstå under avgiftsbehandling av fast eiendom. Det er strenge krav til både dokumentasjon av leieforhold, kapitalvarer og arealfordeling mellom avgiftspliktige og ikke avgiftspliktige leietakere. Det eksisterer også særregler om fremleie, forholdsmessig fradrag ved kombinert bruk og årlig justering av tidligere fradragsført inngående mva som har vært gjenstand for bruksendring. Vi har mange års erfaring som regnskapsfører for utleievirksomheter og kan tilby rådgivning til en svært konkurransedyktig timepris.

Vi kan bistå med følgende:

 • Forhåndsregistrering etter mval. § 2-4
 • Frivillig registrering etter mval. § 2-3
 • Tilbakegående avgiftsoppgjør etter mval. § 8-6
 • Regler om forskuddsfakturering etter bokføringsforskriften
 • Regler om fremleie etter merverdiavgiftsforskriften
 • Definere myldreareal, fellesareal og forholdsmessig fradrag (samt dokumentasjon)
 • Beregne årlig justering ved bruksendring etter reglene i mval. § 9-5
 • Oppstilling og dokumentasjon av alle kapitalvarer
 • Utarbeide avtale og dokumentasjon ved overdragelse av justeringsplikt
  Internasjonal merverdiavgift

  Informasjon kommer

   

  Innførsel og utførsel

  Informasjon kommer

   

  Starte aksjeselskap

  Steg 1

  Bestille aksjeselskap

  Du sender oss opplysninger om firmanavn, adresse og personalia på eiere slik at vi kan utarbeide stiftelsesdokumenter, vedtekter og aksjebok. Dette er dokumenter som må signeres av deg.

  Det mest sentrale dokumentet i et selskap er vedtektene. Dette er et juridisk bindende dokument som regulerer grunnleggende forhold ved selskapet. Det er viktig å bruke litt ekstra tid på å sikre at vedtektene blir utformet ordentlig.

  Steg 2

  Innbetale aksjekapital

  Alle aksjeselskaper må ha en aksjekapital på minimum 30.000 kroner. Ta kontakt med banken du ønsker å bruke for å opprette en bedriftskonto til selskapet.

  Banken vil etterspørre en kopi av de signerte dokumentene benevnet i steg 1.

  Steg 3

  Registrering

  Når du har betalt inn aksjekapitalen får du en bekreftelse av banken din. Etter vi har mottatt denne klargjør vi selskapet ditt for innsending via Altinn.no. Denne meldingen må signeres av deg før den blir behandlet i Brønnøysundregistrene. Etter 3-4 arbeidsdager sender vi deg organisasjonsnummer og firmaattest på mail som bekrefter at ditt nye aksjeselskap er klar til bruk.

  Møt våre rådgivere

  Otter Brødholt

  Skatt og selskapsrett

  Guttorm Haavi

  Økonomistyring

  Jon Inge Solberg

  Skatt og selskapsrett

  Matias Greve Ellis

  Økonomistyring og MVA

  Vil du bli kunde?

  ASR Accounting sikter mot å være en totalleverandør av regnskapstjenester for små og mellomstore norske bedrifter. Vår særkompetanse på IT-systemer og tilleggsfunksjoner gjør oss egnet til å håndtere komplekse bransjer og virksomheter med store bilagsvolum.

  Har du spørsmål?

  Vi ønsker å være en viktig samarbeidspartner for våre kunder og skal være lett tilgjengelig hvis det oppstår vanskelige situasjoner. Vi fakturerer ikke for enkle henvendelser og håper at du kontakter oss hvis det er noe du lurer på.

  Jobbe hos oss?

  Vi ser etter medarbeidere med gode kommunikasjonsevner og "stå-på"-vilje til å gjennomføre endringer hos våre kunder. Du må være motivert til en jobb innen regnskap og trives i en dynamisk og resultatorientert kultur. Vi produserer alle våre regnskap gjennom samarbeid i team.

  Regnskap

  5

  Regnskapsføring

  5

  Lønn og personal

  5

  Reiseregninger

  5

  Fakturering

  5

  Rapportering

  5

  Årsoppgjør

  Regnskap, rådgivning og kvalitet.


  Klingenberggaten 7A, 0161 Oslo
  Vangsveien 10, 1814 Askim

  © ASR Accounting 2020

  ASR Accounting AS
  ASR Accounting AS
  ASR Accounting AS
  ASR Accounting AS
  ASR Accounting AS